Преводът на български език на настоящите Правила и Условия се предоставя само с цел пълноценното разбиране на butterfly-training.bg. От друга страна Клиентът приема изцяло, че в случай на обсъждане и/или спор между страните, правна стойност има единствено и само тяхната версия на английски език

Въведение

Следните правила и условия съставляват валиден и задължителен за изпълнение договор между:

BUTTERFLY TRAINING Ltd,

Частно дружество, с ограничен брой акции и регистрирана в Офиса за Регистрация на Дружества под номер 528400,

С адрес на регистрация at SUITE 4, OMEGA HOUSE, COLLINSTOWN CROSS, CLOGHRAN CO, DUBLIN, IRELAND

и телефон за връзка: +45 22257785,

Представлявано от Оливър Дейвид в качеството му на Управител на BUTTERFLY TRAINING Ltd, наричано в този договор за партньорство, за краткост, „BUTTERFLY“,

от една страна,

и

Клиентът, от друга страна

ЧЛЕН 1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на настоящите правила и условия, както и на Интернет страницата на BUTTERFLY, следните термини трябва да се възприемат със значение както следва:

ЧЛЕН 2: ДОГОВОРЪТ

Настоящите правила и условия имат за цел да представят условията на договора, отнасящи се до правата и задълженията на всички засегнати страни, по повод на онлайн обучението, което BUTTERFLY предоставя на Клиента.

ЧЛЕН 3: ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ – ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Правилата и условията се предоставени на вниманието на Клиента преди регистрацията му (когато Клиентът пристъпи към регистрация на сметка) и валидиране на поръчката. Правилата и условията се предоставени на вниманието Потребителя преди валидиране на поръчка.

В този смисъл се счита, че Клиентът приема изцяло и всички аспекти на настоящите правила и условия, чрез едно от следните действия: а) актът на регистрация; или б) чрез предоставянето на поръчка.Фактическото изражение на това приемане от страна на Клиента е маркирането на поле с текст: „Аз прочетох, разбрах и се съгласявам с Правилата и Условията на Договора“ . Пълният текст на правилата и условията е наличен на специализирана страница в Сайта.

Всички или което и да е от условията, дори и когато не са изрично приети, остават неопровержими по отношение на BUTTERFLY, независимо от това кога и в какъв конкретен момент тя (или те) би могла да бъде доведена до знанието на-, или поражда някаква търговска стойност за някоя от страните.

Всички параграфи, които формират този договор, са от значение дори и да не са приложими, или не е възможно да бъдат селективно интерпретирани, или противоречат на клауза без това да поражда отказ от / чрез BUTTERFLY, предвид допълнителните клаузи, които съставляват споразумение. (нищожни и невалидни условия).

ЧЛЕН 4: ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА

Съдържанието на Сайта, включително настоящите правила и условия, както и всяка информация намираща се на Сайта, са предмет на периодични изменения и допълнения, без това да бъде задължително обявявано. Измененията и допълненията влизат в сила в момента на публикуване на променените правила и условия на Сайта. Клиентът е обект на условията, които са в сила към момента на неговата регистрация или заявка направена на Сайта.

ЧЛЕН 5 : ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА BUTTERFLY

5.1. Приемственост и последователност на обслужване

BUTTERFLY се съгласява да осигури всички свои ресурси за осигуряваето и като цяло за предоставянето на услугите, както да изпълни задължението си като доставчик на услуги, съгласно най-добрите си възможности.

BUTTERFLY се съгласява да приложи необходимата грижа и внимание, във възможната степен, за да се осигури качество на услугата в съответствие с общоприетите добри практики. Възможно изключение е хипотетичният пример, при който услугата може да бъде ограничена в съответствие със специфични указания на правен и или административен орган / и, притежаващ / и правомощия и компетентност за това.

Съответно, BUTTERFLY приема да бъде договорно задължен да осигури "непрекъснат" достъп (24/24), и във всеки ден от седмицата (7/7), и условно само за да бъде в състояние да гарантира своите услуги при дадени условия за доставка (последващо производителността на мрежата).

BUTTERFLY си запазва правото да прекъсне услугата чрез своя сървър, за осъществяване на поддръжка, която е съществена за производителността на мрежата, или по повод на оперативна причини, свързани с поддръжката.

BUTTERFLY, без това да попада в някое от неговите права и отговорности, ще обещае да информира Клиента, в рамките на разумен срок, без да се омаловажава възникването на невъзможност за противното, и ще предупреди Клиента за датата, на която той възнамерява да осъществи дейност по поддръжка, като по този начин позволи на Клиентът да потърси алтернативно решение.

Клиентът приема, че обучението може да бъде на негово разположение в случай, че на Клиента му е отказан достъп или не може да има достъп до интернет или Сайта. BUTTERFLY няма да носи отговорност за невъзможност на Клиента за достъп до обучение, при тези обстоятелства.

В частност, отговорност на Клиента е да поддържа своя собствена защита от вируси, както и версия на своя уеб браузър. BUTTERFLY не може да бъде отговорен вирус, предаден чрез интернет страницата му.

По подобен начин, BUTTERFLY няма да носи отговорност и за нерегламентиран достъп до компютърни системи или загуба на данни. Независимо от това, че BUTTERFLY внедрява средства за предотвратяване на незаконен достъп, BUTTERFLY не може да бъде отговорен за свързани щети, например оперативна загуба, загуба на печалба, курсови загуби, щети или разходи.

5.2.Качество на услугите

BUTTERFLY ще упражнява необходимата грижа и старание по отношение на доставките, като осигурява обслужване съгласно обичайните индустриални практики, като прекъсването им е възможно само при изрично изискване на административни или правни органи.

Ако обучение, определено от клиента, е спряно във връзка с решение на компетентен орган, BUTTERFLY ще възстанови на Клиента сума, равна на размера на това обучение или ще му предложи еквивалентен кредит валиден за период от една година.

Страните приемат, че BUTTERFLY има право да модифицира услугите без предварително уведомление.

5.3. След продажбено обслужване

BUTTERFLY ще оказва на Клиента необходимото съдействие във връзка със закупеното онлайн обучение. Телефонът за контакт с BUTTERFLY по въпроси свързани с обучението е:
Офис телефон: +359888813763

5.4. Продължително неизползване на Страницата

При неизползване на Страницата от страна на Клиента за период от 18 (осемнадесет) месеца или повече, BUTTERFLY си запазва правото да премахне информацията, относима към този Клиент.

ЧЛЕН 6: ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КЛИЕНТА

6.1. Въведение

Клиентът се задължава изрично с проверката на съвместимостта между потребностите си и предлаганите услуги и потвърждава изцяло, че е получил цялата необходима информация и указания от BUTTERFLY, които са необходими за да може настоящото споразумение да бъде сключено и да влезе в сила с обвързващи знания и увереност.

Клиентът се съгласява да провери самоличността на всеки Потребител или Обучаем преди да му бъде възложено BUTTERFLY онлайн обучение.

Клиентът е отговорен за поддържане на контрол върху поведението на персонала си от гледна точка на отношенията си с BUTTERFLY, които изискват системно функциониране чрез услуги, предоставяни чрез интернет. В допълнение, Страните по договора приемат, че BUTTERFLY е в състояние да променя, при спазване на прозрачност, предоставянето на услуги, без да е необходимо формално предварително предизвестие, с изключение на това – да информира Клиента, че нивото на вече предоставяните услуги, е било обект на корекции.

Клиентът е длъжен да информира потребителите и Обучаемите за тези условия и ще бъде отговорност по отношение на тези въпроси. В допълнение, от всеки потребител обект на обучение ще се иска да приеме, че е прочел и приел настоящите правила и условия на продажба.

Клиентът потвърждава, ако е юридическо лице, че разпоредбите, свързани с Европейските общности (Защита на потребителите по отношение на договор, сключен от средства за дистанционна комуникация) регламенти, 2001 не се прилагат при Клиента.

Клиентът потвърждава, че е информиран за разпоредбите в нормативните актове, свързани с безопасността и сигурността. Клиентът ще е единствено отговорен за последиците от неспазването на тези разпоредби и настоящите правила и условия. .

6.2. Провеждане на обучението

6.2.1. Предпоставки

Клиентът приема да извърши проверка и да се убеди, че обучаемите притежават необходимите предварителни условия за да участват в обучение онлайн. Обучението се извършва от компютър свързан директно към Интернет. BUTTERFLY не може да бъде отговорен за липсата или слабости на такава връзка.

С цел достъп до обучението, е възможно от Клиента да бъде изискано да разреши изскачащи прозорци (pop-ups) в браузъра си.

6.2.2. Предаване на данни за влизане

Обучаемият ще получи свои данни за достъп (потребителско име и парола) от Клиента и / или от BUTTERFLY. Правото на достъпът до онлайн обучението осигурено от BUTTERFLY е изключително лично. Предаването на данните за достъп (потребителско име и парола) на трети лица е категорично забранено. Клиентът се съгласява, че нито той, нито потребител или обучаем, при никакви обстоятелства няма да предоставя без или срещу заплащане достъп на трети лица под каквато и да е форма. Ако Клиентът е организация и ако потребител / обучаем напусне организацията, Клиентът се съгласява да премахне акаунта или да се обърне към BUTTERFLY да премахне изтекли профили.

6.2.3. Провеждане на обучение

Клиентът се съгласява, че Обучаемия ще провежда старателно своето обучение. Относно заключителния тест, Клиентът изрично приема, че тестът ще се извърши под неговия контрол и че Обучаемият няма да се ползва от съдействие или помощ под каквато и да е форма от страна на друго лице. В допълнение, преди всеки изпит, BUTTERFLY получава декларация от всеки Обучаем, че се ангажира с този факт.

6.3. Отговорност на Клиента спрямо Потребители и Обучаеми

При създаването в Страницата на потребителски профил, Клиентът приема да заплати извършените от този Потребител регистрации.

ЧЛЕН 7: ВАЛИДИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е валидно при достигане от страна на Обучаемия на минимално допустимия резултат, в заключителния тест. При настъпване на това условие, на Потребителя, който е регистрирал Обучаемия ще бъде изпратен, по имейл Сертификат валидиращ придобитите знания.

ЧЛЕН 8: ПРИСЪСТВИЕ НА ОБУЧАЕМИЯ

С цел да бъдат изпълнени предвидените в чл. 6.2.3. по-горе правила и условия, BUTTERFLY събира и архивира информация в потвърждение на изискванията на чл. 13. Това потвърждение на връзката, освен другото, съдържа информация за: IP-адрес, дата, час и продължителност на връзката на Обучаемия. Тази информация представлява и формата за запис на присъствието на обучаемия и потвърждава неговото/ нейното участие. В края на всеки курс, този запис се изпраща до потребителя, който е регистрирал съответния Обучаем.

С настоящото Клиентът упълномощава BUTTERFLY, да събира и да архивира относимите данни и потвърждава, че се запознал с правата си за достъп и корекции, съгласно чл. 13 по-долу. В допълнение, Клиентът е в правото си да потърси съгласието на Потребителя и / или Обучаемия в тази връзка.

С настоящото Клиентът приема, че е информиран, относно събирането и съхранението на данните от страна на BUTTERFLY, за целите на разследвания от страна на пълномощни органи.p>

ЧЛЕН 9: ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

9.1. Ценообразуване и фактуриране

BUTTERFLY се задължава да публикува своите цени по възможно най-разбираем начин. Приложими са тези цени, които са публикувани на Сайта в момента на поръчката. Те са посочени в Евро и не включват такси. Същите подлежат на промяна по всяко време без предварително уведомление.

Всички поръчки се фактурират в Евро и се заплащат в Евро.

Клиентът е единствено отговорен за заплащане на фактури адресирани до него.
Всички обучения подлежат на фактуриране при приключването им, включително и тези в които Обучаем не е положил успешно заключителен тест.

9.2. Payment method

9.2.1. Експресно закупуване

При Експресно Закупуване, Клиентът може да плати само с помощта на банкова карта. Всички плащания трябва да се правят наведнъж и в момента на закупуването на обучение. Приети за плащане са VISA, MASTERCARD и American Express. Клиентът гарантира, че той има всички права за използване на този метод на плащане при заверяване на поръчката. Клиентът приема, че с попълването на съответните полета с информация за плащането, дава своето пълно съгласие за това плащане към BUTTERFLY, за цялата дължима сума.

9.2.2. Алтернативни форми на плащане

Начинът на плащане по подразбиране е банкова карта. Ако Клиентът иска да се промени начина на плащане (чек или банков превод), той има възможност да поиска промяна плащане към BUTTERFLY от сметката си в специално зона на Страницата. Ако е избрана алтернативна форма на плащане и в случай на забава или липса на плащане, BUTTERFLY може без официално известие, да предприеме мерките, както са описани в чл. 9.7. на тези правила и условия.

9.3. Безопасно плащане

При закупуване на обучение от Страницата, Клиентът се пренасочва към платежна система Ogone. На този етап, клиентът ще бъде помолен да попълни съответните полета с номер банкова карта, валидност и контролен номер. Различните етапи е процеса на плащане между Клиента и Ogone са изцяло криптирани и защитени. Използваният протокол е SSL (Secure Sockets Layer), свързан с електронно банкиране. Това означава, че информацията, свързана с поръчката и номера на банкови карти не циркулира некриптирана в Интернет. Номерът на банкова карта не се отпечатва върху документи, фактури, разписки от кредитни карти или други разпечатки. В допълнение, BUTTERFLY в нито един момент не получава достъп до информацията свързана с плащането на Клиента. Ogone не пази номера на карти, след като платежната операция е била предадена на BUTTERFLY.

9.4. Процес на поръчка и валидиране

Регистрация може да бъде направена само онлайн чрез Сайта. Преди потвърждението на поръчката, Клиентът ще бъде в състояние да свери данните за нея, общата дължима сума, както и да променя възможни грешки. Регистрацията за обучение от страна на клиента всъщност представлява акт на неотменимо приемане на тези условия и може да се оспорва само в ограничени случаи, предвидени в настоящия договор, съгласно раздел 9.6. Следователно, BUTTERFLY не може в никакъв случай да носи отговорност за неизпълнение или лошо изпълнение на договорните услуги, дължащи се на конкретни данни въведени от Клиента. Датата на влизането в сила на регистрацията за дадена услуга или Обучение е потвърждаването на поръчката.

9.5. Потвърждение за получаване

Потвърждението за получаване на поръчката се изпраща на Клиента чрез имейл, веднага след като поръчката се обработи. Това е правно обвързващ документ за поръчка, когато се комбинира с оригиналната фактура. Имейла може да съдържа данни за достъп на Обучаемия, както и да включва линк към настоящите правила и условия.

Всяко валидиране на поръчка ще води до изпращането на Клиента разписка чрез имейл, както и обобщението на поръчка и линк към тези правила и условия, а така също и напомняне на правото на отказ. Тези елементи са на разположение на Клиента в зоната за регистрация на Сайта.

9.6. Право на отказ

Ако Клиентът е физическо лице и в съответствие с Регламент № 6 на Европейските общности (Защита на потребителите по отношение на договори, сключени чрез средства за дистанционна комуникация) Регламенти 2001, Клиентът има на разположение 14 работни дни, в които може да се откаже от договор сключен по дистанционен способ, без да е необходимо да посочва причина за това, и ако Клиентът упражни това право на отказ, той няма да дължи никакви такси или неустойки за това. При спазване на тази разпоредба, 14-дневният период започва да тече от деня, в който Клиентът приема тези правила и условия.

Освен ако между BUTTERFLY и Клиента не е договорено противното, Клиентът не може да упражни правото си на отказ, посочени в настоящия параграф, след като закупеното обучение е била започнато или е имало достъп до него.

BUTTERFLY напомня, че това право не се прилага за юридическо лице.

9.7. Действия на BUTTERFLY при забавяне или липса на плащане

Освен ако не е посочено друго в офертата на BUTTERFLY, пълно плащане към BUTTERFLY трябва да се извърши не по-късно от 30 дни, считано от датата на издаване на фактурата. При закъснение на плащане, и без за това да се изисква официално уведомление:

Всички разногласия, засягащи проблемите на фактуриране, както и естеството на услугите, които са в процес на рекламация, трябва да бъдат изпратени в писмен вид чрез обратна разписка с доказателство за доставка по пощата или по факс, съблюдавайки 8-дневен срок на предизвестие, от датата на която фактурата е бил доставен. При липса на тези данни, Клиентът признава приемането на фактурата. В случаите на спор, общият размер на неплатените фактури или дебити (включително сумата, съответстваща на услугите, които се оспорват), трябва да бъдат платени от датата на падежа. След ефективното изчерпване на периода определен за плащане, се очаква че Клиентът ще зачита всички свои неизплатени задължения и ще ги възстанови незабавно. От този момент нататък, каквато и да е жалба или рекламация от страна на Клиента няма да бъдат приети като валидно оспорване.

9.8. Доказателство

В случай на спор, относно същността на услугите на BUTTERFLY или ползването на Страницата от страна на Клиента, информацията съхранена с помощта на електронния инструмент за съхранение и в рамките на автоматичното събиране на информация от BUTTERFLY, може да бъде използвана между Страните като доказателство.

ЧЛЕН 10: НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

BUTTERFLY не носи отговорност за неизпълнение, произтичащо от непредвидени обстоятелства или причини извън разумния контрол BUTTERFLY, включително, но не само природни бедствия, за борба с безредиците, ембарго, актове на граждански или военни власти, пожар, наводнение, аварии, стачки, локаут, или недостиг на транспорт, съоръжения, гориво, енергия, труд или материали. В случай на такова забавяне, BUTTERFLY може да бъде освободен от изпълнение в случаите, когато е забавен или ограничен от такава причина, и за целия период от време.

В случай на непреодолима сила, продължаваща в период по-дълъг от два месеца, договорът между BUTTERFLY и Клиента може да бъде прекратен едностранно, без право на обезщетение за която и да е от двете страни.

ЧЛЕН 11: РЕКЛАМА

При определени обстоятелства BUTTERFLY може да използва публичност, търговски печатната документация, произтичаща от специализирани издания или търговски панаири. BUTTERFLY може да използва за рекламни цели името на Клиент и / или мнението му, но това може да бъде валидирано само с изричното разрешение на клиента.

ЧЛЕН 12: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Клиентът няма право по никакъв начин да се прехвърля, замяна, и обменя или лицензира права и задължения, които накърняват този договор, с изключение на това, че формата и съдържанието могат да бъдат променени, при условие, че промените са предварително договорени и потвърдени писмено от BUTTERFLY. Въпреки това, настоящия Договор или правилата и условията за продажба, изрично изключват каквото и да е прехвърляне на собственост от BUTTERFLY на Клиента. Нито една от страните не е в състояние да придобива правата на интелектуална собственост, които се съхраняват в базите данни на една от страните, и това се отнася за всички области на търговски марки, концепции, екрани, графики и или софтуер (и). Настоящият параграф се прилага в Ирландия и в чужбина.

ЧЛЕН 13: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

13.1. Събиране и използване на лична информация

BUTTERFLY използва автоматична обработка на информация и данни. При регистриране на нашата онлайн система за обучение, ние може да поиска от Клиента / Потребителя / Обучаемия да предоставят лична информация. BUTTERFLY може да използва тази информация, само когато тя е в съответствие с тази Политика за поверителност.

13.2. Лична информация събирана от BUTTERFLY

Когато се регистрира на сайта, при влизането, закупуване или посещават онлайн обучение, BUTTERFLY може да събира различни лична информация, включително имена, време на свързване и IP-адреси Обучаемия.

13.3. Защо и как BUTTERFLY използва лична информация

Събраната личната информация се използва от BUTTERFLY за да бъдат предоставени на Клиента важни инструменти, като например данни за вход и записи за присъствени.

В определени случаи BUTTERFLY може да използва информацията за Клиента, за да изпратите важни съобщения, като например съобщения за покупки и промени в правилата, условията и политиките на BUTTERFLY. Поради особената важност на тази информация, за взаимодействието му с BUTTERFLY, Клиентът не винаги ще има възможност да се откажете от получаването й. .

Всяка друга употреба на лични данни е предмет на изричното съгласие на Клиента / Потребителя. BUTTERFLY би могъл да попита дали Клиентът / Потребителят желае да получава периодично имейли за нови обучения или изменения. Ако приеме първоначално, но впоследствие реши, че не желае да получава такава информация, той може по всяко време да изпрати искане за прекратяване до BUTTERFLY.

13.4. Защита на лична информация

BUTTERFLY взема всички предпазни мерки, за да защити личната информация на Клиента срещу загуба, кражба и злоупотреба, както и срещу неоторизиран достъп и разкриване. В допълнение, BUTTERFLY използва система за безопасно плащане, за да защити информацията свързана с плащанията на Клиента. BUTTERFLY няма да се събера или преглежда информацията на Клиента за плащанията му.

BUTTERFLY използва актуалната стандартна индустриална технология за поверителност и защита на личните данни на Клиента. BUTTERFLY се подлага на редовни оценки на сигурността, с цел усъвършенстването й. Независимо от това, BUTTERFLY не може да гарантира, че информацията за Клиенти ще бъде напълно защитена от неоторизиран достъп. Предвид това, BUTTERFLY няма да бъде отговорен за всякакви нарушения в неприкосновеността на личния живот, разкриване на информация, повреди или щети, които могат да са резултат от такава намеса.

13.5. Разкриване на информация пред трети страни

BUTTERFLY никога няма да разкрива лична информация за Клиентите на своите бизнес партньори.

Разкриване от страна на BUTTERFLY TRAINING, на информация относно Клиент / Потребител / Обучаем, е възможно само при необходимост, която произтича от закон, правен процес, и / или искане на обществена или правителствена организация, във или извън държавата на пребиваването ви.

От страна на BUTTERFLY TRAINING е възможно разкриване на информация относно Клиент / Потребител / Обучаем, в случай че това би било в името на националната сигурност, правоохранителните органи или друга обществена институция.

13.6. Актуализации в Политиката на поверителност

BUTTERFLY може периодически да актуализира своята Политиката за Поверителност. Когато настъпят материални изменения, на Страницата ще бъде публикувано съобщение за това, заедно с актуалната Политиката за поверителност.

ЧЛЕН 14: ДЕЛИМОСТ

Ако някое от тези правила и условия се окаже в противоречие с приложимото право, невалидно, или по причина неприложимо, това правило или условие ще бъде считано за делимо и няма да се отрази на валидността и приложимостта на останалите.

ЧЛЕН 15: СПИРАНЕ / ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

BUTTERFLY може без предупреждение да спре или да прекрати достъпа на Клиента до своите услуги и обучение, изцяло или частично, при наличие на основателна причина, като например, но не само:

Ако BUTTERFLY упражни някое от тези права или правомощия, по силата на тази клауза, такова действие няма да накърни или засегне упражняването на всяко друго право, власт или средство за защита, което може да бъде на разположение на BUTTERFLY.

Член 16: ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези правила и условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република Ирландия, а страните приемат волята на не-изключителната юрисдикция на ирландските съдилища за разрешаване на всякакви спорове, които могат да възникнат във връзка с тези правила и условия.

В случай на рекламация или спор от всякакъв характер, BUTTERFLY и Клиента се съгласяват, че преди всичко ще бъде направен опит за уреждане на рекламацията или спора, на основата на добра воля и по взаимно съгласие.

'

Terms and Conditions

Preamble

The following terms and conditions constitute a legal and enforceable contract between:

BUTTERFLY TRAINING Ltd,

A Private Company limited by shares, registered with the Companies Registration Office,

And located at SUITE 4, OMEGA HOUSE, COLLINSTOWN CROSS, CLOGHRAN CO, DUBLIN, IRELAND

reachable at +45 22257785,

represented in Bulgaria by Alexander YANKOV-Address: Sofia 1504, Prof. Asen Zlatarov Str., 2; Tel: +359888813763, e-mail: [email protected]", designated as "BUTTERFLY" in the present Partnership Agreement,

on the one hand,

and

The Client, on the other hand

ARTICLE 1: DEFINITIONS

Within the framework of these present terms and conditions as well as on the BUTTERFLY website, the following words are defined as follows:

ARTICLE 2: THE CONTRACT

These terms and conditions as presented describe contractual provisions relating to the rights and obligations of all parties in the sale of online training performed by BUTTERFLY to the Client.

ARTICLE 3: TERMS AND CONDITIONS ENFORCEMENT

The terms and conditions are brought to the attention of the Client prior to registration (when the Client chooses to create an account) and order validation. The terms and conditions are brought to the attention of the User prior to validation of any order.

Consequently, either the act of registering, ordering or by submitting an order the Client expressly undertakes to fully accept all of the mentioned conditions in these terms and conditions. The Client is asked to tick the box ‘I have read and agree to the terms and conditions’ to formalise the Client commitment. The full terms and conditions are available on a dedicated page of this website.

All or any conditions that are not expressly accepted remain unappeasable in respect of BUTTERFLY, regardless of when or at what particular moment that it could have come to the knowledge, or carried any commercial significance to the party.

All of the paragraphs that make up the whole of this contract, have relevance even if they are not all applicable, neither is it possible to either selectively interpret or oppose a clause without engendering a renunciation by Butterfly given the conditional clauses that make up the below mentioned agreement (null & void conditions).

ARTICLE 4: AMENDMENTS OF TERMS AND CONDITIONS

The contents of this website, including these terms and conditions, any information contained on this website are subject to change and to being updated without notice from time to time. These modifications come into force as soon as the updated terms and conditions are published on the website. The Client will be subject to the terms and conditions in effect at the time the Client registers/orders from the website.

ARTICLE 5: BUTTERFLY’s OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITY

5.1. Continuity and consistence of service

BUTTERFLY expressly agrees to provide all of its resources in the delivery, availability and in its overall provision of services and herein, it undertakes to fulfil its obligation as a service provider to the best of its means.

BUTTERFLY agrees to act with as much due care and attention as possible and to engage in due diligence in order to provide a quality service in conformity with generally recognised practices: excluding in the hypothetical example of where service is withheld, under special instructions demanded by either / or an administrative or legal entity/entities that are deemed to be competent.

As a consequence, BUTTERFLY will be contractually obliged to offer “always on” access (24/24), and continuously week in, week out (7/7), and conditional only on being able to guarantee its service given supply conditions (subsequent network performance).

BUTTERFLY retains the right to interrupt the service via its server in order to undertake essential maintenance, in order to improve network performance, or for that matter any other operational reason relating to maintenance.

BUTTERFLY, while not impinging on any of its rights & responsibilities would promise to inform the Client, within a reasonable timeframe, and not withstanding any impossibility to the contrary, would alert the Client and notify a date when it intends to undertake the maintenance in order that the Client can make alternative arrangements.

The client acknowledges that the training may not be available in the event that the client is denied access or unable to access the Internet or this website. BUTTERFLY shall not be responsible for the client's inability to access training under these circumstances.

In particular, it is up to the Client to maintain its own virus protection, as well as the version of its Web browser. BUTTERFLY cannot be responsible for any viruses’ transmitted through its website.

Similarly, BUTTERFLY disclaims any liability for unauthorised access to computer systems or for the pillage of any data that may result. However, BUTTERFLY implements appropriate means to prevent illegal intrusions. BUTTERFLY shall in no event be liable for consequential damages related to it such as operating loss, loss of profit, loss rates, damages or expenses.

5.2. Quality of Service

BUTTERFLY undertakes to exercise due care and diligence in its supply, by providing a quality service in accordance with normal industry practices subject to interruption of services explicitly requested by administrative or judicial authorities.

If training, set by the Client, is suspended following a decision by a competent authority, BUTTERFLY will refund the Client or offer him/her credit valid for a year equal to the amount of any such training.

The Parties agree that BUTTERFLY has the right to modify services without notice.

5.3. After-sale services

BUTTERFLY commits to providing the Client with necessary help with regards to the training purchased online. The client can reach BUTTERFLY for any request related to training at:
Office number: +359888813763

5.4. Prolonged non-use of the website

BUTTERFLY reserves the right to remove information about the Client in case of prolonged non-use of these services corresponding to a period of eighteen months or longer.

ARTICLE 6: CLIENT’s OBLIGATIONS AND RESPONSABILITY

6.1. Introduction

The Client expressly accepts to having verified the compatibility between his demand and the supply of services and fully acknowledges having received all the necessary information and advice from BUTTERFLY in order that the present agreement can be entered into with binding knowledge and certainty.

The Client agrees to verify the identity of any user or student prior to their appointment to BUTTERFLY.

The Client expressly warrants to act within their sole responsibility if, as a result of accessing the service, that it is not carried out in conformity to what can be deemed reasonable acts of utilisation undertaken by the User, Trainee or any other personnel working on behalf of the Client that are in possession of his/ her login / and password and that as a group or individually do not respect the general guidelines or instructions for correct operational usage that were supplied initially by BUTTERFLY.

The Client is responsible to maintain control over the conduct of its personnel in terms of its relationship with BUTTERFLY that necessitate an orderly functioning via services delivered via the Internet. The relevant parties to the contract also acknowledge that BUTTERFLY is able to modify with full transparency the service provision without needing to undertake any formality in advance notice, other than to inform the Client that the level of service provision already supplied is going to be adjusted.

The Client must inform users and trainees about these terms and shall be liable in respect of these matters. Moreover, each user submitted for training will be asked to recognise that they have read and accepted these terms and conditions of sale.

The Client acknowledges, if a legal person, that the provisions related to European Communities (Protection of Consumers in Respect of Contract Made by Means of Distance Communication) Regulations, 2001 does not apply in the Client.

The Client recognises to be informed of the provisions of the regulations relating to safety and security. The Client shall be solely responsible for the consequences of non-compliance with these regulations and these Terms.

6.2. Conduct of the training

6.2.1. Prerequisites

The Client agrees to check beforehand that the student has the necessary prerequisites for attending online training. Access to training is made directly from a computer connected to the Internet. BUTTERFLY cannot be held responsible in case of the absence or deficiency of said connection.

To access the training, it may be necessary for the client's browser to accept pop-ups.

6.2.2. Transmission of login data

The Trainee will receive his login details (username/ password) from the Client and / or BUTTERFLY. Access to online training granted by BUTTERFLY is strictly private. The transmission of login data (username / password) to a third party is strictly prohibited. The Client agrees that itself, the user and the trainee will not, under any circumstances, give for free or for a fee, access to third parties in any form whatsoever. If the client is a corporation and if the user / trainee leaves the company, the Client agrees to deactivate their accounts or to contact BUTTERFLY to remove outdated profiles.

6.2.3. Conduct of the training

The Client agrees that the trainee will pursue the training diligently. As part of the final evaluation in order to complete the training, the Client expressly agrees to the fact that the assessment is carried out under its own control and that the student benefits from no help or assistance from any other person. Similarly, BUTTERFLY asks each student to commit itself to this fact before each final exam.

6.3. Responsibility of the Client towards user and trainee

The client, when creating a user profile on the website, expressly agrees to pay any registration initiated by the designated user.

ARTICLE 7: TRAINING VALIDATION

Training is validated when the student has achieved the minimum score required for the final exam. In this case, a certificate validating the knowledge acquired will be sent to the user who registered the student.

ARTICLE 8: TRAINEE ATTENDANCE

In order to fulfil obligations under Article 6.2.3. of these terms and conditions, BUTTERFLY is collecting and archiving some data information for the compliance within the provisions of Article 13 of these terms and conditions. This statement of connection contains, among other things, IP addresses as well as the date, time and duration of connection of the Trainee. This information constitutes the trainee’s attendance sheet and certifies his/her participation. This connection report is sent to the User who registered the student at the end of each course.

The Client hereby authorizes BUTTERFLY to collect and archive the data and acknowledges having read his rights of access and rectification referred to in Article 13 of these conditions. Similarly, the Client shall be liable to obtain the consent of its User and Trainees.

The Client is hereby informed that BUTTERFLY keeps this information available for any relevant authority for investigation.

ARTICLE 9: FINANCIAL PROVISIONS

9.1. Pricing and invoicing

BUTTERFLY is committed to displaying its training prices in the most transparent way. The applicable prices are those displayed on the website at the time of the order. They are quoted in euros and do not include taxes. They can be changed at any time without notice.

All orders are invoiced in euros and paid in euros.

The Client is solely responsible for the payment of invoices addressed to him.
All training is billable, including when the Trainee fails, at the completion of purchased training.

9.2. Payment method

9.2.1. Express Buy

In Express Buy, the Client can only pay using his bankcard. All payments should be made at once and at the time of the training purchase. Accepted bankcards are VISA, MASTERCARD and AMERICAN EXPRESS. The Client guarantees to BUTTERFLY that he has all rights to use this payment method when validating the order. The client recognises that by filing in the appropriate fields with payment information, this provides his full acceptance of this payment to BUTTERFLY for all due amount.

9.2.2. Deferred payment

The method of payment by default is bankcard. If the Client wants to change the method of payment (cheque or bank transfer), he has the possibility to request a payment change to BUTTERFLY from his account in the dedicated area. In case of deferred payment and in the event of late or non-payment BUTTERFLY could without any formal notice take measures as described in article 9.7. of these terms and conditions.

9.3. Secure payment

When purchasing training on the website, the client is redirected to Ogone as a payment system. At this stage, the client will be asked to fill in corresponding fields with his bankcard number, expiry date and control number. The various stages of the payment process between the Client and Ogone are fully encrypted and protected. The protocol used is SSL (Secure Sockets Layer) linked with e-banking. This means that information linked to the order and the bankcard number do not circulate unencrypted on the internet. The bankcard number is not printed out onto documents, invoices, credit card receipts or other print-outs. Besides, BUTTERFLY will never access the Client payment information. Ogone does not keep card numbers once the payment transaction has been transmitted to BUTTERFLY.

9.4. Order process and validation

Registration can only be made online via the website. Prior to order confirmation, the Client will be able to proofread his order summary and total amount due, as well as to modify possible mistakes. The registration to training by the client actually constitutes an act of irrevocable acceptance of these conditions and can only be challenged in limited cases provided for in this contract under section 9.6. Consequently, BUTTERFLY can in no event be held liable for non-performance or poor performance of contractual services due to the particular Client order data entry. The effective date of enrolment into a service or training is the validation of the order.

9.5. Acknowledgement of receipt

The acknowledgement of receipt is sent to the Client by E-Mail as soon as the Client order is processed. It is legally binding proof of order when combined with the original invoice. The email could also contain trainee’s login details. This email shall further include a link to these terms and conditions.

Any order validation will results in the sending to the client a receipt via e-mail, as well as the order summary and a link to these terms and a reminder of the right of withdrawal. These items are also available in the client area of the site if the Client registers to the website.

9.6. Right of cancellation

If the Client is a natural person and pursuant to Regulation 6 of European Communities (Protection of Consumers in Respect of Contracts Made by Means of Distance Communication) Regulations, 2001, the Client benefits from a period of 7 working days in which to cancel the distance contract without giving a reason, and, if the Client exercises that right of cancellation, he or she shall not incur any charges or penalties for so doing. Subject to this provision, the 7 day period shall begin from the day the Client accepts these terms and conditions.

Unless there is agreement between BUTTERFLY and the Client to the contrary, the Client may not exercise the right of cancellation referred to in this paragraph once the purchased training has been opened/started.

BUTTERFLY reminds that this right does not apply to legal person.

9.7. Measures taken by BUTTERFLY in case of delay or absence of payment

Unless otherwise mentioned on the quote by BUTTERFLY, payment in full to BUTTERFLY shall be made no later than 30 days from the date of invoice. In the event of late payments and without any formal notice being required:

All disagreements concerning the issues of invoicing, and the nature of the services that are under reclamation must be sent in writing via Recorded Delivery with Proof of postal delivery or by fax, respecting a period of notice that is 8 days from the date that the invoice has been delivered. In the absence of these details, the Client acknowledges the acceptation of its invoice. In the cases of dispute, the total outstanding amount of unpaid invoices or debits (including the amount corresponding to the services that are disputed), must be paid by the due date. Once the period allotted for payment has effectively run out, the Client will be expected to honour all of their outstanding debts and to redress immediately their financial irregularities. From this point onwards, the client's complaint or dispute will no longer be accepted as a valid contestation.

9.8. Proof

In case of disputes concerning the nature of BUTTERFLY’s services or Client use of the website, the information saved on the electronic payment tool and in the framework of automatic collection of information by BUTTERFLY could be used as evidence between both parties.

ARTICLE 10: FORCE MAJEURE

BUTTERFLY shall not be responsible for any failure to perform due to unforeseen circumstances or for causes beyond BUTTERFLY's reasonable control, including but not limited to acts of God, riot, embargoes, acts of civil or military authorities, fire, floods, accidents, strikes, lockouts, or shortages of transportation, facilities, fuel, energy, labour or materials. In the event of any such delay, BUTTERFLY may be excused from such performance to the extent it is delayed or prevented by such cause and during all concerned period of time.

In case of force majeure exceeding two months, the contract between BUTTERFLY and the Client could be terminated unilaterally, without right to compensation for any of the two parties.

ARTICLE 11: ADVERTISEMENT

BUTTERFLY could under certain circumstances be able to use the publicity, commercially printed documentation resulting from specialised publications or trade fairs. BUTTERFLY could use the client name and/or opinion for advertisement purposes, but this could only be validated with the express permission of the client.

ARTICLE 12: INTELLECTUAL PROPERTY

The Client is not in any way permitted to transfer, exchange, and swaps or license the right and obligations that impinge on this contract, except that the form and contents are able to be altered under the condition that changes are pre-agreed and made in writing from Butterfly. However it expressly excludes in this present Contract - or terms and conditions of sale - that any transfer of property is made from BUTTERFLY to the Client. Neither party is able to make an acquisition of the intellectual property rights that are stored in the databases of either party, and this applies to all areas of trademarks, concepts, screens, graphics and or software(s). This paragraph is applicable in Ireland and overseas.

ARTICLE 13: PRIVACY POLICY-DATA PROTECTION

13.1. Collection and use of personal information

BUTTERFLY uses automatic processing of data information. When registering on our online training system, we may ask the Client/User/Trainee to provide personal information. BUTTERFLY may use this information only when it is consistent with this Privacy Policy.

13.2. The Personal information BUTTERFLY collects

When registering on the website, signing in, purchasing or attending online training, BUTTERFLY may collect a variety of personal information, including names, trainee’s time of connection and IP addresses.

13.3. Why and how BUTTERFLY uses Personal Information

The personal information BUTTERFLY collects allows it to provide Clients with important tools such as login data and attendance sheets.

From time to time, BUTTERFLY may use Client information to send important notices, such as communications about purchases and changes to BUTTERFLY terms, conditions and policies. Because this information is important to its interaction with BUTTERFLY, the Client may not opt out of receiving these communications.

Any other use of personal data is subject to the express prior consent of the Client/User. BUTTERFLY might ask if the Client/User wishes to receive occasional emails about new training and releases. When accepted, if at any point the Client/User no longer wishes to receive such information from BUTTERFLY, he can forward such request to BUTTERFLY.

13.4. Protection of personal information

BUTTERFLY takes all precautions to safeguard the Client's personal information against loss, theft, and misuse, as well as against unauthorised access and disclosure. Moreover, BUTTERFLY uses a secure payment system to protect Client payment information. BUTTERFLY will never collect or access Client payment information.

BUTTERFLY uses current industry standard technology to maintain confidentiality and protect the Client's personal information. BUTTERFLY undergoes regular security assessments in order to enhance its security. However, BUTTERFLY cannot guarantee that Client information will be kept safe from unauthorised access. As a result, BUTTERFLY shall not be responsible or liable for any loss of privacy, disclosure of information, harm or damage that may result from such intrusion.

13.5. Disclosure to Third Parties

BUTTERFLY will never disclose personal client information to its business partners.

However, it may be necessary − by law, legal process, litigation, and/or requests from public and governmental authorities within or outside your country of residence − for BUTTERFLY to disclose Client/User/Trainee personal information.

BUTTERFLY may also disclose information about the Client/User/Trainee if BUTTERFLY determines that for purposes of national security, law enforcement, or other issues of public importance, when necessary or appropriate.

13.6. Privacy Policy’s updates

BUTTERFLY may update its Privacy Policy from time to time. When BUTTERFLY will change its Privacy policy in a material way, a notice will be posted on the website along with the updated Privacy policy. .

ARTICLE 14: SEVERABILITY

If any of these Terms and Conditions are deemed unlawful, void, or for any reason unenforceable, that condition will be deemed severable and will not affect the validity and enforceability of any remaining condition.

ARTICLE 15: SUSPENSION/TERMINATION OF CONTRACT

BUTTERFLY may without notice suspend or terminate the Client access to its services and training, wholly or partially for any valid reason, including, without limitation where:

Where BUTTERFLY exercises any of its rights or powers under this Clause such exercise shall not prejudice or affect the exercise of any other right, power or remedy which may be available to BUTTERFLY.

ARTICLE 16: APPLICABLE LAW

These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Ireland, and the parties hereby submit to the non-exclusive jurisdiction of the Irish courts to settle any disputes which may arise in connection with these terms and conditions.

In the event of complaint or dispute of any nature whatsoever, BUTTERFLY and the Client agree to attempt to settle the complaint or dispute amicably.